Kategorie
     Trumpety na stadiony
     Stavebnice RAM Interstar
     Dětské bezpečnostní zábra ...
     Stavebnice ZOOB
     Všechny hračky
  Kolekce
     Stavebnice RAM Interstar >>
     Dětské bezpečnostní zábra ...  >>
  Informace
     Ochrana osobních údajů
     Lhůta vyskladnění
     Výše objednávky v Kč ve vztahu k přepravním nákladům
     Způsob dopravy
     Způsob platby
     Obchodní podmínky
     Reklamační řád
     Návod jak nakupovat
     Časté otázky
     Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / bateríí
     Kontakt
   
     Úvodní stránka


Made by NetDesign
Reklamační řád
Informace
Reklamační řád
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav.
1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené v tomto e-shopu a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
1.3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu, tj. faktury nebo paragonu, které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě uvedení čísel těchto dokladů do reklamačního protokolu.
1.4. To, že byl spotřebitel seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje spotřebitel odesláním objednávky.
1.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti toho reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

2. Nárok na uplatnění záruky
2.1. Spotřebitel má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se na ně záruka a byly zakoupeny v tomto e-shopu.
2.2. Spotřebitel je povinen zajistit kontrolu produktů do 3 pracovních dnů po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady měly produkty již v době převzetí těchto produktů.
2.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
2.3.1. ztrátou dokladů dle bodu 1.3.
2.3.2. vypršela-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční doba.
2.3.3. porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou.
2.3.4. mechanickým nebo jiným poškozením produktů při používání za jiných podmínek, než pro které je produkt vyroben.
2.4. Spotřebitel nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době odeslání objednávky upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla objednávka odeslána, musel vědět.
2.5. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

3. Délka záruky
3.1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná nebo neřídí-li se konkrétní případ danými normami.
3.3. Plnění záruční doby začíná dnem doručení produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.
3.4. V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního prodejního dokladu.

4. Ceník oprav
4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
4.2. V případě neoprávněné reklamace jsou spotřebiteli účtovány veškeré více náklady spojené s vyřízením reklamace (testováním produktu, posouzení znalce, doprava produktu ke spotřebiteli).
4.3. U mimo záručních oprav je cena určována dohodou.

5. Způsob vyřízení reklamace
5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží do 10 dnů od podání reklamace.
5.2. Vyřízení oprávněné reklamace na vadné balení zboží bude řešeno slevou na zboží, výměnou zboží nebo dobropisem do 10 dnů od podání reklamace.
5.3. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené spotřebitelem. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou do 5 dnů od zakoupení nebo výměnou při neopravitelnosti produktu. Při reklamaci zboží do 5 dnů je spotřebitel povinen uplatnit reklamaci v originálním balení.
5.4. Reklamace se vyřizují výhradně ve firmě Polesie Czech s.r.o., nikoliv u spotřebitele. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a výrobky, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u spotřebitele.
5.5. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovník firmy Polesie Czech s.r.o.
5.6. Reklamované produkty zaslané spotřebitelem na náklady firmy Polesie Czech s.r.o. (dobírka) nebudou přijaty.
5.7. Zjistí-li firma Polesie Czech s.r.o., že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude spotřebiteli účtována práce spojená se zjištěním tohoto stavu a nápravou tohoto stavu.
5.8. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle občanského zákoníku nebo podle obchodního zákoníku.

6. Účinnost
6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a platí do vydání nového reklamačního řádu.
Vypracoval: Ing. Dalibor Krhoun, jednatel společnosti Polesie Czech s.r.o.
  Košík
    žádné položky
    --------------------------
        Celkem: 0,-Kč        
  Uživatel: neznámý
     Můj košík
     Přihlásit se
     Registrovat
     Objednávka
  Nejoblíbenější
     1. Bezpečnostní šuplíko ...
     2. Šuplíkový omezovač d ...
     3. Bezpečnostní petlice ...
     4. Úhlový zámek
     5. Šuplíkový omezovač j ...
     6.
     7.
     8.
     9.
     10. Zámek skříňových dve ...